Algemene leverings- en huurvoorwaarden

Gedeponeerd op 12 juli 2011 bij de Kamer van Koophandel onder no. 17239788

Download de leverings- en huurvoorwaarden

1.Toepasselijkheid

1.1

Op alle met Indubatt BV gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en alle leveringen door Indubatt BV zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.2

Alle overeenkomsten, aanbiedingen of leveringen met of door Indubatt BV worden aangegaan, gedaan of verricht onder de ontbindende voorwaarden van acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. Een overeenkomst met Indubatt BV komt niet tot stand zonder de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.3.

De vervulling van de in art. 1.2 omschreven ontbindende voorwaarden treedt niet van rechtswege in, doch uitsluitend nadat Indubatt BV zich schriftelijk jegens de wederpartij op de vervulling heeft beroepen.

1.4

Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voorzover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Van deze Algemene Voorwaarden kan verder slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende verklaring worden afgeweken.

1.5

Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek door Indubatt BV op haar kosten aan de wederpartij toegezonden.

2. Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen en/of offertes van Indubatt BV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Indubatt BV wordt geacht tot stand te zijn gekomen na een schriftelijke aanvaarding door Indubatt BV van een schriftelijke, volledig met een door Indubatt BV gedane aanbieding overeenstemmende bevestiging door de wederpartij. Indien dat de wederpartij de aanbieding van Indubatt BV aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst met Indubatt BV en komt de overeenkomst tot stand conform de aanbieding van Indubatt BV. Onverminderd het voorgaande heeft Indubatt BV het recht om haar aanbiedingen nog binnen twee dagen na ontvangst van bovengenoemde bevestiging van de wederpartij, schriftelijk te herroepen.

2.2

Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Indubatt BV zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Indubatt BV.

3. Prijzen

3.1

Alle door Indubatt BV geoffreerde en/of alle met Indubatt BV overeengekomen prijzen gelden naar de toestand van het tijdstip van de betreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de betreffende overeenkomst met Indubatt BV tot stand komt.

3.2

Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere direct of indirect prijs beïnvloedende van overheidswege gestelde (wettelijke) voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.

4. Levering en risico: opschorting van de leveringsverplichting

4.1

Levering vindt plaats door kennisgeving aan de wederpartij dat de zaken afgescheiden en voor verzending gereed in het magazijn van Indubatt BV ter beschikking van de wederpartij staan. Plaats van de levering is steeds het Indubatt BV magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Het risico van de geleverde zaken gaat na levering steeds over op de wederpartij. Geleverde zaken reizen altijd voor rekening en risico van de wederpartij.

4.2

Door Indubatt BV schriftelijk opgegeven, doch niet uitdrukkelijk gegarandeerde levertermijnen kunnen nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Indubatt BV, na een schriftelijke ingebrekestelling, een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen, zonder dat wederpartij en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens Indubatt BV kunnen laten gelden.

Dit artikel lid is niet van toepassing indien er sprake is van een (blijvende) niet aan Indubatt BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Daarvoor geldt de regeling van artikel 8.

4.3

Indubatt BV behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken, de verlening van overeengekomen diensten en/of de verrichting van overeengekomen werkzaamheden, gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de aan Indubatt BV verschuldigde prijs van de wederpartij te verlangen, of naar keuze van Indubatt BV, van de wederpartij te verlangen dat en genoegen van Indubatt BV voor de aan Indubatt BV verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.

4.4

Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij een uit andere hoofde aan Indubatt BV verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

5. Betaling

5.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op 1 van de op de factuur vermelde rekeningen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2

Bij niet tijdige betaling van enig aan Indubatt BV verschuldigd bedrag is de wederpartij door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

Over het gehele bedrag is de wederpartij per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de datum van voldoening, de wettelijke rente verschuldigd.

5.3

Indien Indubatt BV de incasso van een aan Indubatt BV verschuldigd opeisbaar bedrag aan een derde heeft opgedragen, is de wederpartij van rechtswege aan Indubatt BV verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, doch nooit minder dan op € 250 onverminderd het recht van Indubatt BV op volledige schadevergoeding.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1

Indubatt BV behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij aan haar verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens Indubatt BV heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij met betrekking tot de naast de levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens tekortkomingen die redelijkerwijs aan de wederpartij toerekenbaar zijn of redelijkerwijs voor haar risico komen, een en ander vermeerderd met eventuele rente en kosten.

6.2

Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Indubatt BV rust te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Indubatt BV, met dien verstande dat wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij is toegestaan, zolang Indubatt BV niet schriftelijk wederpartij te kennen heeft gegeven dat Indubatt BV haar rechten, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen.

6.3

Indien en voorzover de wederpartij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Indubatt BV heeft voldaan, is zij van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Indubatt BV, zonder tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelling gehouden te zijn, onherroepelijk gemachtigd de door Indubatt BV geleverde zaken, indien en voorzover daarop het eigendomsvoorbehoud van Indubatt BV rust, terug te nemen van de plaats waar Indubatt BV deze zaken zal aantreffen.

6.4

Voorzover Indubatt BV nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan onder art. 6.1 is aangegeven en Indubatt BV aan wederpartij zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, dient wederpartij op deze zaken ten gunste van Indubatt BV een bezitloos pandrecht tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Indubatt BV te vestigen.

Voorts dient wederpartij ervoor in te staan dat zij tot verpanding van genoemde zaken bevoegd is en dat op de zaken geen andere pand en/of beperkte rechten rusten. Wederpartij dient tevens de zaken tegen factuurwaarde te verzekeren en op verzoek kopieën van de polis(sen) verstrekken. Voorzover niet van rechtswege reeds ontstaan, vestigt wederpartij ten gunste van Indubatt BV een stil pandrecht op vorderingen dienaangaande op de verzekeraar van wederpartij.

7. Controle zaken: garantie

7.1

De wederpartij moet de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst controleren, voordat zij tot gebruik overgaat. Klachten met betrekking tot gebreken moeten binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk worden ingediend. Bij gebreke van schriftelijke klachten of ingeval van eenmaal in gebruik genomen zaken wordt Indubatt BV geacht aan haar verplichtingen terzake van de levering te hebben voldaan. Klachten kunnen voor de wederpartij nimmer reden zijn tot opschorting van haar betalingsverplichtingen.

7.2

Indubatt BV staat jegens de wederpartij ervoor in dat de door Indubatt BV geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van Indubatt BV worden gebruikt.

7.3

De bevestigde garantie is geldig vanaf de datum van levering. Aanspraak op deze garantie dient schriftelijk worden gedaan binnen acht dagen na vaststelling van het gebrek/gebreken waarop de wederpartij zich jegens Indubatt BV beroept. Onder volledige garantie batterijen wordt altijd verstaan: pro rata vanaf de leveringsdatum.

7.4

Bij aansprakelijkheid van Indubatt BV op grond van de voorgaande bepalingen heeft de wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijk of algehele restitutie van de aan Indubatt BV verschuldigde prijs (voorzover voldaan), of tot levering van vervangende zaken of onderdelen daarvan, zulks maximaal ten belopen van de aan Indubatt BV bij het aangaan van de overeenkomst verschuldigde prijs.

8. Aansprakelijkheid

8.1

Indubatt BV is, buiten hetgeen in de artikelen 7.2 – 7.3 en 7.4 is bepaald en voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, niet aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde zaken alsmede voor de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende gevolgschade, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs- en/of stagnatie schade, welke de wederpartij en/of derden mochten lijden. Voorts is Indubatt BV niet aansprakelijk voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs- en/of stagnatie schade welke de koper mocht lijden door de niet, niet tijdige, gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of verlening van een dienst.

8.2

Indubatt BV is niet aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden directe en/of indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk bedrijfs- en/of stagnatie schade, veroorzaakt of ontstaan door opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van ondergeschikten en/of hulppersonen van Indubatt BV en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.

8.3

De wederpartij vrijwaart Indubatt BV uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, waarvoor Indubatt BV krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

9. Toerekenbare en blijvende of niet blijvende niet-toerekenbare tekortkoming

9.1

Indien de wederpartij een of meer verplichtingen uit een overeenkomst met Indubatt BV niet, niet tijdig, gebrekkig, onjuist of onvolledig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, geraakt de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Indubatt BV gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de wederpartij de overeenkomst te ontbinden of in een verbintenis tot schadevergoeding om te zetten, tenzij Indubatt BV alsnog nakoming wenst.

9.2

Indien en voorzover meerdere (rechts)personen betrokken zijn bij een overeenkomst met Indubatt BV, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk en voor het geheel jegens Indubatt BV aansprakelijk voor de nakoming van de uit de met Indubatt BV gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de wederpartij.

9.3

Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregeling van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en ieder andere door partijen redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten hun macht liggende grond, waarvan zij, indien zodanige omstandigheid hen bekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten.

9.4

Indien de levering door Indubatt BV van goederen of diensten en/of uitvoering van werkzaamheden voor een aan Indubatt BV niet toerekenbare tekortkoming meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt deze tekortkoming als blijvend aangemerkt. Indubatt BV is, indien deze omstandigheid zich voordoet, gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding jegens Indubatt BV geeft.

9.5

Indien de levering van goederen of diensten door Indubatt BV wel binnen twee maanden kan worden verricht, is de tekortkoming niet blijvend. Partijen zijn in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan. De verplichting van Indubatt BV tot levering wordt echter opgeschort zonder dat Indubatt BV jegens de wederpartij en/of derden tot enige schade of voordeelvergoeding zal zijn gehouden.

10. Partiële nietigheid

10.1

Ingeval dat één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om een andere dan aan een partij toe te rekenen reden ongeldig is of wordt, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Tevens kan de wederpartij zich op grond van voornoemde partiële nietigheid niet op de ongeldigheid van de gehele met Indubatt BV gesloten overeenkomst(en) beroepen.

10.2

Indien één of meer bedingen uit deze voorwaarden ongeldig zijn of worden dan is Indubatt BV gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het (de) ongeldige beding(en) op te nemen, die de ongeldige beding(en) in resultaat zoveel mogelijk benadert of benaderen maar wel geldig is of zijn.

11. Hardheidsclausule

11.1

Indien de omstandigheden waarvan partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich, door een of meer niet voor risico van partijen komende oorzaken, zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van de partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

11.2

Indien partijen in het kader van het artikel 11.1 bedoelde overleg niet tot overeenstemming komen, is Indubatt BV bevoegd de overeenkomst eenzijdig, zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, zonder dat dit de wederpartij aanspraak geeft op schadevergoeding jegens Indubatt BV.

12. Jurisdictie en rechts clausule

12.1

Voor de berechtiging van geschillen die tussen Indubatt BV en wederpartij in verband met de overeenkomst of een daarop aansluitende of voortbouwende overeenkomst welke wordt beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden ontstaan en door hen niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter die binnen het arrondissement, waarin Indubatt BV is gevestigd, volgens de wet absoluut bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

12.2 Bij geschillen is  het Nederlands Recht van toepassing met nadrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.

13. Huur

13.1

Aanbieding

  1. Alle aanbiedingen van de verhuurder in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend.
  2. Mondelinge toezeggingen zijn voor verhuurder niet bindend, tenzij door hem schriftelijk bevestigd.
  3. Door verhuurder in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, capaciteit, prestatie of resultaten binden verhuurder niet; zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

13.2

Totstandkoming overeenkomst

  1. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de verhuurder deze schriftelijk bevestigd en de huurder hiertegen binnen 8 werkdagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verhuurder deze schriftelijk heeft bevestigd en huurder hiertegen niet binnen 8 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

13.3

Wettelijke voorschriften

De goederen zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.

13.4

Aansprakelijkheid en risico

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als voorbeeld van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging, bedrijfsstoornis of enig andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, door de huurder in verband met stilstand (onbruikbaarheid) van het gehuurde tijdens de huur geleden, ook niet indien die stilstand (onbruikbaarheid) is te wijten aan opzet of grove schuld van degenen, die de verhuurder bij de uitvoering van de art. 13.8.A. genoemde werkzaamheden gebruikt of die zijn grond vinden in het gehuurde zelf.

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is huurder tegen over verhuurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde object.

13.5

Huurtijd

Indien het gehuurde na ommekomst van de afgesproken huurperiode niet aan de verhuurder is overgedragen, wordt de huur geacht voor onbepaalde tijd en tegen dezelfde condities te zijn aangegaan. De verhuurder heeft echter ook het recht, het gehuurde aan het eind van die periode op te vorderen en indien hij dat nodig oordeelt terug te halen. De kosten daarvan zijn voor de huurder.

13.6

Huurprijs

De voor de huurprijs vastgestelde betalingstermijn(en) neemt/nemen een aanvang op de dag die waarop het huurobject feitelijk bij huurder is afgeleverd. Ook indien het gehuurde voor afloop van de overeengekomen periode weer ter beschikking van de verhuurder is gekomen, is de verhuurder gerechtigd, de huur voor de gehele duur van de overeenkomst te vorderen, tenzij het gehuurde elders is ingezet.

Bij contracten langer dan 6 maanden zal het afgesproken huurbedrag iedere 12 maanden worden aangepast met het loonindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

13.7

Verzekering

De verzending naar en van de huurder geschiedt voor rekening en risico van huurder. De door Indubatt BV verhuurde batterij(en) en/of lader(s) zijn niet verzekerd. De huurder dient zelf voor de verzekering zorg te dragen.

Schade aan het gehuurde object is niet verzekerd. Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Wij adviseren u een verzekering af te sluiten. Alle schades dienen binnen 24 uur schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.

13.8

Onderhoud en reparaties

  1. Het onderhoud, reparatiewerkzaamheden, het uitwisselen van slijtdelen enz. is voor rekening van verhuurder. De werkzaamheden mogen uitsluitend door verhuurder worden verricht. Eventuele noodreparaties mogen door huurder zelf worden verricht, na uitdrukkelijk overleg met de verhuurder.
  2. Reparaties, welke het gevolg zijn van grove nalatigheid, ondeskundig gebruik of ongeval komen voor rekening van de huurder. Beschadigingen welke zich hebben voorgedaan tijdens de huurperiode, waarvan de schuldvraag werd vastgesteld door een technische specialist van Indubatt BV zullen in rekening worden gebracht aan de huurder. De huurder wordt geacht buiten het preventief onderhoud aan de batterij(en) en/of lader(s), tevens het dagelijks onderhoud van de batterijen erbij te betrekken. Dit betekent het nauwkeurig controleren van de hoeveelheid en het soortelijk gewicht van het accuzuur.
  3. De Huurder zal aan Verhuurder gelegenheid geven om de werkzaamheden te verrichten tussen 8.00 uur – 17.00 uur. Voor de uren buiten deze tijden gelden aparte toeslagen, welke in rekening zullen worden gebracht.

13.9

Betaling

De huur is steeds vooruit te voldoen voor een periode van de overeenkomst of maximaal 1 maand. Kosten voor onderhoud en/of reparaties, krachtens het gestelde art 13.8.B. aan huurder in rekening gebracht, dienen direct na ontvangst door huurders te worden voldaan.

13.10

Inspectie door verhuurder

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het huurobject te inspecteren en noodzakelijk geacht onderhoud, servicebeurt, reparaties e.d. uit te voeren.

13.11

Beëindiging van de overeenkomst

Indien de verhuurder vaststelt, dat huurder de voorwaarden van de overeenkomst niet nakomt, dan is hij  -zonder nadere aankondiging- gerechtigd de overeenkomst direct te verbreken en het huurobject terug te halen. Verhuurder blijft gerechtigd de huur voor de oorspronkelijke duur van de overeenkomst aan huurder te berekenen, tenzij het huurobject elders is ingezet. Iedere overeenkomst eindigt:

1) door ommekomst van de overeengekomen periode;

2) door schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van de overgekomen opzegtermijn;

3) onmiddellijk in geval van faillissement, onder curatelestelling, surséance van   betaling of verzoek aan crediteuren tot uitstel van betaling, stopzetting van het bedrijf door huurder;

4) onmiddellijk, indien verhuurder constateert, dat huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst of de voorwaarden, niet nakomt.

In al deze gevallen is verhuurder gerechtigd – en wordt de huurder reeds nu voor alsdan onherroepelijk daartoe gemachtigd – om de ruimten van huurder te betreden waar het huurobject zich bevindt en om het huurobject terug te halen, onverminderd het recht om bij tussentijdse beëindiging sub 3 en 4 vergoeding wegens kosten, schaden en interesten te vorderen.

13.12

Gebruik van het huurobject

Huurder is verplicht de instructies voor bediening en onderhoud volledig op te volgen, het aangegeven onderhoud te verrichten, geen overbelasting te tolereren en direct na het verstrijken van de overeenkomst het huurobject in gebruiksklare, gereinigde en nette staat, compleet met alle toebehoren weer ter beschikking van verhuurder te stellen.

13.13

Eigendomsrecht

Gedurende de huurovereenkomst blijft het huurobject een onvervreemdbaar eigendom van verhuurder. Huurder mag het huurobject uitsluitend in en ten behoeve van zijn bedrijf gebruiken; hij mag het zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet aan derden verhuren, uitlenen of ten gebruikte afstaan – al dan niet tegen betaling – of verplaatsen naar een ander adres dan op de afleverbon staat vermeld. Indien huurder tot vervreemding van het huurobject overgaat, maakt hij zich schuldig aan het misdrijf van verduistering.